logo


Suzuki Katana 600/750

Touring LIP

1999-ON

$94 plus shipping


TL873C Touring LIP for Katana 600/750, Clear

TL873S Touring LIP for Katana 600/750, Smoke

Suzuki Katana 600/750

1999-ON

$84 plus shipping


S4191C LIP for Katana 600/750, Clear

S4191S LIP for Katana 600/750, Smoke